KW 40/2021: 04.-08.10.2021

Dammschüttung Pimminghofsiedlung – GA Krems

  • Wandabdeckungen
  • Steinschlichtung Flanken ws + ls GA-Krems
  • Verlegung Stromzuleitung

Dammschüttung GA Krems – GA Hoisenbach

  • Biberschutzmatten

ABBAUFELD II

  • Rekultivierungsmaßnahmen

Kiesgewinnung Neumayr

  • Abtrag Schotter